02-745 6001-5
INFO@KINGSTHAILAND.COM

Young Learner Courses สำหรับนักเรียนอายุ 4-8 ปี

จุดประสงค์ของหลักสูตร

นักเรียนได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษในทักษะต่างๆ ได้เเก่ ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน โดยการเรียนภาคปฏิบัติ ผ่านงานศิลปะ เพลง เกมส์ เรื่องในชีวิตประจำวันและ Project Work

รายละเอียดของบทเรียน

นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือเรียนและเเบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับความรู้และวัยของผู้เรียนพร้อมกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น เพลง เกมส์ หรือจากงานศิลปะ เพิ่มทักษะด้านการออกเสียง การฟัง พูด อ่านและเขียน ศึกษาคำศัพท์ เรื่องตัวเลข ศัพท์เกี่ยวกับของใช้ใกล้ตัว ครอบครัว ร่างกาย อาหาร เดือนและวันสำคัญต่างๆ และคำบุพบทพื้นฐานง่ายๆ

ระดับการเรียน

ระดับการเรียนแยกเป็น 3 ระดับ ในแต่ละระดับแบ่งเป็น 3 โมดูล โมดูลละ 30 คาบเรียน
1. Young Learner Preparation (YLP)
2. Young Learner Level One (YL1)
3. Young Learner Level Two (YL2)
4. Young Learner Level Three (YL3)

gallery